Partipolitiskt program

Detta är Tingsrydsalternativets partipolitiska program från A-Ö, våra kärnfrågor är markerade med fetstil på texten.

A
Abortfrågor
Kvinnans rätt om sin egen kropp skall vara vägledande och ingen skall få ta i från dem den rätten.

Allemansrätten
Allemansrätten är unik för Sverige och vi anser att det är ett privilegium att få röra sig fritt i naturen, en lag som skall bevaras och skyddas. Skyldigheterna skall tydliggöras.

Arbete
Alla i arbetsför ålder skall ha rätt till meningsfull sysselsättning. Sysselsättning skall utformas efter personens förmåga. Arbetsförmedlingens roll skall stärkas och kontrollerna kring följsamheten i de arbetslösas förehavanden skall kunna kontrolleras i högre utsträckning än idag, fusk kring arbetslöshet skall motverkas. Det skall inte vara lönsammare att vara arbetslös än att arbeta vilket ibland kan vara fallet med dagens system. Reglerna behöver ses över.
I kommunen skall särskild satsning ske för att få ungdomar in i arbetslivet snabbt efter avslutade studier. Samarbetet med andra aktörer skall utvecklas så att anställningar kan underlättas.

B
Barnomsorg.
Tingsrydsalternativet ser det som ett hinder att barnomsorg inte ges under alla dygnets timmar. Det är hämmande för arbetssökande som söker arbete i de sektorer som har obekväma arbetstider.

Bensinskatten
Bensinskatten skall sänkas så att landsbygden kan bli ett alternativ för människor att bo och leva i.
Dagens system innebär dubbelbeskattning på drivmedel, skatt på moms, behöver ses över.

Bibliotek
Bibliotek skall finnas i kommunens alla delar.

Bostäder
Staten bör underlätta för nybyggnation, detta kan ske genom tex skattelättnader för allmän nyttans investeringar. Kommunerna bör kunna få skattelättnader för att stimuleras till nybyggnation och extra resurser skall föras över till de städer som har universitet där bristen är störst.

Brott och straff
Snabbare handläggning bör ske när brott skall utredas, åklagarens arbete behöver förstärkas. Rättssäkerheten skall vara fortsatt hög.

C

D
Deltidsarbete
Den som vill skall få välja att arbeta deltid.

Demokrati
Demokratin är den moderna staten/länders stöttepelare. I det kommunala arbetet skall demokratin ges större utrymme och det arbete med 3D (Dialog, Delaktighet, Demokrati) skall inte bara vara ett uttalande utan ett sätt som vi skall arbete med. Vi i Tingsrydsalternativet vill arbeta för större insyn i det offentliga arbetet och skapa bättre förutsättningar att arbeta med olika åldersgrupper, etniciteter, föreningar, företag osv.

Djurskyddsfrågor
Vi ser ett ökat behov av djurskydd trotts att vi i Sverige har ett av världens starkaste djurskydds lagstiftning. Kommunen är en viktig aktör i dessa kontroller och en särskild satsning bör göras.

E
Ekonomi och skatter
Tingsrydskommun har de senaste åren gjort upplåningar för en rad projekt som betungar ekonomin så att kärnverksamheten blir lidande, detta anser vi inte vara acceptabelt. Vår inställning är att det som kan rädda välfärden i kommunen är en skattehöjning som blir direkt budgeterad till vård och skola. Vi vill även att de bolag som står för upplåning och belastar kommunen skall avyttra de fastigheter och anläggningar som inte involverar kärnverksamheten.

Eu
Tingsrydskommun är del av Sverige och Sverige är invalt genom en demokratisk process att vara medlem i EU. Det är upp till var och en att bilda sig en uppfattning om detta och agera efter den övertygelsen. Tingsrydsalternativet har som politiskt parti ingen åsikt i den frågan, vi arbetar efter de förutsättningar som finns.

F
Fastigheter
Det är inte alla som har möjlighet att skaffa sig ett eget boende och det är därför viktigt att det finns bostäder som ägs och förvaltas av kommunen, i alla kommunens delar. Tingsrydsalternativet ser däremot med skepsis på den handel som gjorts den senaste tiden med fastighetsaffärer som inte varit föremål för offentlighet.

Friskolor
Tingsrydsalternativet ser friskolor som ett bra komplement till den kommunala skolan. Vi vill verka för ett ökat samarbete och inte det motsatta. Vi ser det som ett rättvise perspektiv att de elever som väljer friskolor är lika mycket värda som de som väljer den kommunala. Tingsrydsalternativet är däremot tveksamma till vinstuttag ur verksamheterna, vi vill att vinster skall återinvesteras i skolan, det samma gäller för kooperativa alternativ.

Företag
Vi vill stärka företagandet i kommunen, vi vill se ett ökat samarbete med företagen och vara lyhörda för deras behov, det skall vara lätt att vara företagare i Tingsrydskommun. Vi vill däremot inte fortsätta med de insatser som varit självklara tidigare där kommunen köper fastigheter eller gör andra affärer för att ge företagare likvida medel vid kriser, det är inte kärnverksamhet.
Vi ser gärna ett ökat samarbete med Inkubatorn, ALMI och andra innovations centra.

Förskola
Vi vill att det fortsättningsvis skall finnas förskola i alla kommunens delar

Försvaret
Försvaret har en viktig funktion även i fredstid. Försvaret har traditionellt en bra kapacitet att vara aktörer vid kriser. Vi ser gärna att deras förutsättningar på nationellt plan stärks.

G
GMO (Genmodifierade produkter)
Effekterna av genmodifiering är omstritt. Vi i Tingsrydsalternativet är motståndare till den genmodifiering som sker i vår omvärld. Vi vill att de varor som innehåller GMO skall vara märkt och att vi inte använder dem i våra organisationer.

H
HBTQ frågor
Vilken sexuell läggning en person har är upp till var och en. Vi vill arbeta för tolerans för andra människors val i alla våra organisationer, skolor och arbetsplatser.

I
Idrott
Idrott är en viktig del av ungdomars vardag. Vi vill att alla föreningar skall ges lika villkor och att samma förutsättningar ges oavsett vilken typ av idrott det är och avsett vem som utövar. Vi anser att det inte är kommunens angelägenhet att ge bidrag till elitverksamhet, vi vill att engagemanget skall vara för en bredare utövning och för folkhälsan.

Infrastruktur
Tingsrydskommun är en stor kommun geografiskt och har många kommunala vägar som skall underhållas. De privata utfarterna bör inte underhållas av kommunen per automatik, vi vill att dessa skall biståndsbedömas.

Integrationspolitik
Integrationspolitiken som bestäms nationellt skall givetvis följas och kommunen skall uppfylla de krav som staten ställer på delaktighet och ansvar för de medmänniskor som behöver integreras i samhället.

J
Jämställdhet
Det är anmärkningsvärt att det skall behövas ett partipolitiskt program för en så självklar sak år 2014! Tingsrydsalternativet ser ingen skillnad på manligt eller kvinnligt, vi värderar åsikter, kunnande och kompetens och kommer att arbeta för att det synsättet skall genomsyra all politisk och offentlig verksamhet.

K
Kvotering
Tingsrydsalternativet är inte för kvotering då det inte skall behöva vara nödvändigt! (se Jämställdhet)

Kärnkraft
Tingsrydsalternativet är för att kärnkraft finns kvar men inte att nya anläggningar skapas. Problemet med slutförvaring av kärnavfall är en bidragande orsak till varför stabila ersättningar behövs. Vi anser att man även skall se över förbrukningen av el och inte bara fokusera på produktion.
Hinder för att skapa andra energikällor skall arbetas bort, byråkratin behöver ses över.

Kultur och fritid
Ett samhälles välmående speglas av den kultur den kan erbjuda och vi anser att det bör ges mer anslag till kultur och fritid. (se även under Idrott)

L
Landsbygd
Förutsättningarna för att bo och leva på landsbygden är inte gynnsamma, bankernas vilja till risktagning vid belåning av nybyggnation gör att det inte går att bygga, drivmedelskostnaderna är för höga osv. Det är många faktorer som styr avfolkningen av landsbygden och här finns ett nationellt ansvar. Det kommunala ansvaret ligger i att så långt det är möjligt arbeta för att inte centralisera sin verksamhet.

LOV
Det skall vara upp till varje kommun att välja om det skall finnas privata utförare i vård och omsorg, staten skall inte genom lagar besluta när det är kommunerna som har huvudansvaret.
I kärnverksamheter så som vård/omsorg och skola, ser vi det inte som önskvärt att ekonomisk vinst ska vara drivkraften.

Lärlingar
Särskilda lärlingsplatser bör inrättas för de ungdomar som inte har förmåga att få högre utbildning, alla har inte förmåga att ta till sig teoretiska ämnen utan behöver lära i yrkeslivet.

M
Mat
Den kommunala kostorganisationen skall arbeta för att ha närproducerat och ekologisk mat i verksamheterna. Livsmedelsverkets rekommendationer skall inte utan ifrågasättande följas, det är inte alltid deras rekommendationer är det mest hälsosamma.
Kosten som serveras skall följa Svensk djurskyddslagstiftning, Livsmedelslag och andra lagar som kan vara aktuella. Djur skall inte utsättas för onödigt lidande.
Tingsrydsalternativet vill att kosten skall tillagas i kök vid alla kommunens huvudorter, inte vid ett centralkök i Centralorten.

Miljö
Kommunen skall arbeta för att vara så bra som möjligt på att minska sin åverkan på miljön. Hela organisationen skall arbeta för att effektivisera och vara så energisnåla som möjligt. Detta ger inte bara besparingar på miljön utan även för ekonomin.

N

O

P
Pensionärer
Aktiviteter för pensionärer skall underlättas och stimuleras i all kommunal verksamhet. Pensionärernas inflytande skall stärkas och ges möjlighet att påverka tidigt i beslut, att använda deras organisationer som remissinstans skall finnas som en del av beslutsfattandet.

Privatisering.
All verksamhet skall enligt rådande policy utsättas för granskning om de kan privatiseras. Tingsrydsalternativets inställning är att vård och omsorg inte skall utsättas för en sådan granskning eller införande. Vi är för att privatisera den del av kommunens innehav av fastigheter som ligger utanför den kommunala kärnverksamheten. TIKAB och TUFAB äger och driver en del industrifastigheter som inte ligger inom ramen för kärnverksamheten och som kan avyttras.

Q

R
ROT/RUT
ROT och RUT avdragen har en del fördelar men även nackdelar. Fördelarna är att de stimulerar till att anlita beskattningsbara tjänster och motverka de oskattade, de gör det förmånligare att anlita företagare och stärker en del konjunkturberoende sektorer samt att de bidrar till att nya tjänster skapas. Nackdelen är att det förutsätter att man har ett eget hem eller att du har en inkomst som medger avdrag vilket inte alla har, det är på det sättet ett orättvist system och Tingsrydsalternativet skulle vilja se en förändring i systemet så att alla kan använda sig av dessa avdrag.

S
Sjukvård
Den kommunala sjukvården har för lite anslag och budget för att vara optimal och ger framförallt en inneboende oro för de som arbetar i verksamheterna. Vi vill att det ges bra förutsättningar för att kunna leda och fördela arbetet på ett betryggande sätt och att organisationerna kan få arbetsro.

Skatter
Det kommunala skatteutjämningssystemet är orättvist och bör ändras.
I kommunen har den styrande alliansen misskött den kommunala ekonomin så att det inte är uteslutet att en skattehöjning behöver ske. Denna höjning skall öronmärkas i budget att gå till vård och omsorg samt till barn och utbildningsnämnden.

Skola
Vår inställning är att det skall finnas skolor i alla kommunens delar. Vi vill arbeta för att det skall finnas F-6 skolor i alla kommunens huvudorter.
Tingsrydsalternativet ser allvarligt på att elevernas kunskapsnivå sjunker och att skolorna tappar i mätningar.

Strandskydd
Tingsrydsalternativet vill verka för att få en lättnad i strandskyddet. En del särskilt känsliga eller bevarandevärda miljöer skall skyddas genom en inventering. En lättad skulle innebära att det blir attraktivare att bygga på landsbygden och skulle bidra till att höja värdet på fastigheterna.

T

U
Ungdomar
Kommunen skall aktivt arbeta för att behålla eller försöka attrahera de ungdomar som flyttat att komma tillbaks till kommunen.
Ungdomarna är vår framtid och för att skapa bra förutsättningar för denna grupp behöver man en fungerande dialog, vad vill de? Vad har de för drömmar och behov? Vi tror på en levande dialog där deras intressen och engagemang tillvaratas.

V
Vindkraft
Vindkraft är ett alternativ som skall beaktas vid ersättande av fossila bränslen, stor hänsyn skall tas till miljö och boende i områden där exploatering kan ske.

Vårdnadsbidrag
Vårdnadsbidrag finns och ges till sökande i kommunen och det ser Tingsrydsalternativet som ett positivt alternativ för den som vill välja det.

X

Y

Z

Å

Ä
Äldreomsorg
Tingsrydsalternativet vill att det skall finnas särskilda boenden i alla kommunens delar. Närhetsprincipen skall vara gällande för äldre som inte längre kan klara sig hemma, det är viktigt för anhöriga och närstående att kunna fortsätta ha en fungerande relation med sina anhöriga även när de inte längre klarar av att bo hemma längre.
Vi vill att det finns en fungerande hemtjänst för den som väljer att bo kvar i det egna hemmet. Tingsrydsalternativet ser det som en nödvändighet att säkerställa en stabil budget för Socialförvaltningen som under många år varit underbudgeterade. Vi vill att de får en budget som motsvarar det behov som finns i verksamheten. I dagsläget är de starkt underbudgeterade och har inte täckning för de tjänster som de är ålagda att utföra, vi vill inte att det sker en försämring i kvalitet.

Ö

Comments are closed