Stadgar för Tingsrydsalternativet.

§ 1. Namn och verksamhetsområde
Partiets namn är Tingsrydsalternativet. Partiet är ett lokalt politiskt parti med Tingsryds
kommun som geografiskt verksamhetsområde.

§ 2. Ändamål
Partiet är ett lokalt politiskt parti som arbetar för att i Tingsryds kommun stödja, främja
och utveckla en politisk inriktning som skall vara fri från styrning från nationell ideologi och påverkan. Föreningen skall sträva efter en tydligare politisk styrning där rättvisa och öppenhet skall vara rådande i beslutsfattande. Partiet skall verka för en utveckling av alla kommunens delar och motverka centralisering.

§ 3. Medlemskap
Medlem kan den bli som stödjer partiets ändamål samt vill verka i enlighet
med dessa stadgar.
Medlem som bryter mot partiets stadgar, motverkar partiets ändamål eller som på
andra sätt skadar dess intressen kan uteslutas ur partiet av styrelsen. Om
medlemmen så önskar kan frågan om uteslutning omprövas på årsmötet, och ärendet
skall då tas upp på kallelsen till årsmötet.
Erläggande av medlemsavgift enl §4 är en förutsättning för medlemskap.

§ 4. Medlemsavgift
Medlemsavgift erläggs med av årsmötet fastställt belopp. Medlemsavgiften erläggs
senast juni månad det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetsåret är kalenderår.

§ 5. Beslutande organ
Partiets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte och styrelsen.

§ 6. Firmateckning
Partiets firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser till
särskilda firmatecknare.

§ 7. Årsmöte
Årsmötet är partiets högsta beslutande organ.
Årsmöte hålles inom tre månader från verksamhetsårets utgång. Skriftlig kallelse till
årsmöte utsänds senast en månad före mötet. Förslag till årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Förslagen skall vara skriftliga.
Skriftligt förslag till dagordning skall skickas ut till medlemmarna senast 14 dagar
före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Frågan om mötets behöriga utlysande.
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl. ekonomisk rapport.
4. Revisorernas skriftliga berättelse.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av ordförande.
7. Val av övriga styrelseledamöter.
8. Val av ersättare.
9. Val av revisorer.
10. Val av valberedning.
11. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
13. Ev. förslag från styrelse och medlemmar.

§ 8. Extra årsmöte
Extra årsmöte inkallas om styrelsen så beslutar eller om mer än hälften av
medlemmarna så begär. För kallelse till extra årsmöte gäller vad som stadgas för
årsmöte. Extra årsmöte behandlar enbart den fråga/de frågor för vilka det
sammankallats. Ev. fyllnadsval avseende punkterna 6, 7 och 8 kan ske vid extra
årsmöte.

§ 9. Medlemsmöte
Partiet kallar i övrigt till medlemsmöten, då styrelsen så beslutar, eller då minst 20 %
av medlemmarna så kräver. Kallelse till medlemsmöten, som skall vara skriftlig,
skickas ut senast 14 dagar före mötet.

§ 10. Styrelse
Styrelsen är partiets högsta beslutande organ mellan års- och medlemsmöten.
Styrelsen väljs av årsmötet för en mandatperiod av ett år. Styrelsen skall bestå av
lägst tre och högst sju styrelseledamöter ordföranden inräknad, med högst fyra
ersättare för ledamöterna. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och
kassör.
Styrelsen, som är ansvarig inför årsmötet, leder och utvecklar partiets verksamhet
politiskt och organisatoriskt, ansvarar för partiets ekonomi och administration, samt
sammankallar och förbereder årsmöten och medlemsmöten.

§ 11. Revisorer
Årsmötet väljer två revisorer och en revisorsersättare för tiden fram till slutet av
nästa ordinarie årsmöte. Revisorerna skall avge revisionsberättelse vid ordinarie
årsmöte.

§ 12. Valberedning
För inom partiet förekommande val, inklusive förslag till kandidatlista i
kommunfullmäktigeval och förslag på kandidater till förtroendeposter (men
exklusive valberedning), utses av årsmötet en valberedning bestående av två
ledamöter samt en ersättare. Valberedningen utses för en tid av ett verksamhetsår.

§ 13. Kandidatlistor till kommunfullmäktige
Efter beslut av årsmöte eller medlemsmöte om att ställa upp i
kommunfullmäktigevalet i Tingsryds kommun sammanställer valberedningen förslag till
kandidatlista. Valberedningen har därvid att beakta att en jämn könsfördelning
åstadkommes. Medlems- eller årsmöte fastställer därefter kandidatlistan.

§ 14. Förtroendevalda
Valberedningen sammanställer förslag på kandidater till förtroendeposterna.
Medlems- eller årsmöte utser därefter kandidaterna till förtroendeposterna.

§ 15. Närvarorätt
Alla medlemmar har närvarorätt i alla partiets organ, vars möten alltid skall vara
öppna då inte särskilda skäl föreligger. Ordföranden och vice ordförande beslutar om sådana särskilda skäl föreligger.

§ 16. Stadgarnas giltighet och tolkning
Stadgarna kan ändras efter beslut med två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte.
Beslut av årsmöte i stadgefrågor träder omedelbart i kraft.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i
trängande fall av styrelsen.

§ 17. Upplösande av partiet
För beslut om upplösande av partiet fordras minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna på två efter varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Ev.
tillgångar skall då användas till ett med partiets syften förenligt ändamål.

Comments are closed