Val 2014 LOV

I Tingsrydskommun tycks den stora frågan inför årets val vara införandet av LOV, lagen om valfrihet. Samtliga partier utom V, S och Tingsrydsalternativet vill införa privatiseringen av vård och omsorg. Alliansen, C och Mp säger sig vara positiva till att låta privata aktörer med vinstintressen driva verksamheter som normalt sköts av kommunen och bekostas av skattemedel. I debatten jämställer de byggföretag med vinstintressen med vård och omsorg men det blir inte riktigt adekvat då byggnation av vägar och fastigheter inte är en kommunal kärnverksamhet. I Tingsrydskommun har Alliansen som ivriga förespråkare för privata alternativ röstat emot en friskola i Linneryd som vid senaste omorganisationen ville starta egen verksamhet, var fanns denna iver att privatisera då? De har ideligen motarbetat Idekulla friskola i Ryd. De har vägrat ge deras elever skolskjuts trotts att detta inte ingår i den ersättning som skolan får från kommunen. Nu i valdebatten ger de vaga löften om bättring, allt för att få billiga poäng och röster i valet. När de valde att samarbeta med (S) efter valet 2010 gav dåvarande kommunalråd Arne Karlsson svaret att kommunen vid en granskning inte var lämplig för införandet av LOV, vad har ändrat sig sedan dess? Att bedriva en konsekvent politik är inte Alliansens starka sida och ideologin skiftar efter väderlek. Ibland flaggar de för att ekonomin är ansträngd och dagarna efter lånar de ytterligare medel för att köpa fastigheter till presumtiva företag. Kvarteret Örnen är en gigantisk satsning där hyror måste subventioneras för att någon stackars fattigpensionär skall ha råd att bo där, har dessa subventioner räknats in i kommande budgetar? Samtidigt talar vårt kommunalråd om att vi har ordning och reda i finanserna och att de tar ansvar för ekonomin. Ett antal miljoner försvann i industrifastigheten i Konga. Motiveringen var att det skulle säkra arbetstillfällen i kommunen. Vad är det som säger att det inte hade blivit lika bra om någon annan köpt fastigheten vid en konkurs? Kommunen skall i första hand sköta det som de är ålagda att göra, bedriva kärnverksamhet!

LOV, Lagen om Valfrihet, kommer att innebära att vinstdrivande företag kommer att försöka göra vården effektivare och billigare för att skapa vinstutrymme i sitt företag. Det kommer att innebära färre personal som skall göra samma arbete, lägre löner och för att nå det så anställs outbildad personal som är billigare, dvs kompetensen kommer att bli sämre. Det är detta ni får om ni väljer att rösta på M, C, Fp, Kd eller Mp. I detta valet så går partierna till val på samma sak men med skillnaden att de uttalat att det är en stor fråga för dem och att de inte vill kompromissa om detta längre. Det ger signaler om att den tidigare alliansen (M,Kd,Fp,C) kan återuppstå och då införs LOV. Tingsrydsalternativet är det partiet som tillsammans med S inte vill införa LOV. Vi är det partiet som inte drivs av ideologiska krafter, om nu inte sunt förnuft räknas som ideologi förstås. Vi säger inte att vi har ”ordning och reda i finanserna” och samtidigt ökar skuldsättningen i kommunen. Vi säger inte att vi vill ha en ”närodlad politik” samtidigt som vi vill vara med i EU där många beslut fattas som påverkar oss i allra högsta grad. Exemplen på dåliga beslut och motsägelsefulla handlingar är många och vi efterlyser lite mer ärlighet och sunt förnuft i beslutsfattandet.

Comments are closed